Haber

Uludağ Bölge Başkanlığı Kanunu ve KHK’sı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM’ye sevk edilen ve AK Parti milletvekillerinin imzasıyla kabul edilen Uludağ’ı Milli Park statüsünden çıkaran Alan Başkanlığının kurulmasına ilişkin Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Uludağ Bölge Başkanlığı’nın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kanunla birlikte yayımlandı.

Kanun, doğal ve turistik değerler açısından büyük bir değere sahip olan Uludağ’ın “korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumların planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığı altında toplanması”nı şart koşuyor.

Uludağ Alan Başkanlığı, ulaşım, giriş kontrolü, site güvenliğinin sağlanması, park ve ziyaretçi merkezleri için ödenecek ücretler ile Uludağ’dan yararlanma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirleyecek.

Uludağ Bölgesi’nde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili yapılacak her türlü medikal plan, proje, uygulama, iş ve işlemler Uludağ Alan Kurulu kararları doğrultusunda yürütülür.

Uludağ Bölgesi’nde yapılacak başvurular, mevcut planlar, geçiş dönemi koruma esasları, kullanım şartları ve Uludağ Alan Komisyonu kararlarına göre uygulanacaktır. Uludağ Bölgesi’ndeki her türlü muhalif uygulamanın ortadan kaldırılmasını sağlamak ve aksi uygulamaya atıfta bulunan yapı ve tesislerin yıkılması veya yaptırılması Uludağ Alan Başkanlığı’nın yetkisinde olacaktır.

MİLLİ PARK TESİSLERİ SAHA BAŞKANLIĞINA TAHSİS EDİLECEK

Kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesisler ile kamu konutları ile Uludağ Bölgesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan tüm yapı ve tesisler hariç olmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Hazinenin karar ve tasarrufunda bulunan taşınmazlar. devlet, orman sayılan yerler ve Milli Parklar Kanunu daha önce yeterince belirlenmiş ve oluşturulmuştur. İlan edilen yerler talep halinde Uludağ Alan Başkanlığına tahsis edilecektir. Genel kolluk kuvvetlerine tahsis edilen veya bunların kullanımında bulunan taşınmazlar hakkında bu karar uygulanmaz.

TÜM İZİNLER SAHA BAŞKANLIĞINA TABİDİR

Uludağ Bölgesinde Hazine ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait özel mülkiyetteki taşınmazların satışı, takası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işletilmesi, ön izin ve irtifak hakkı tesisi, Hazinenin karar ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işletilmesi ve tasarrufu durum, ön izin ve kullanım izni verilmesi işlemleri Uludağ Alan Başkanlığının uygun görüşü alınarak yürütülecektir. Ancak bu taşınmazları turizm amaçlı tahsis etmeye, kamulaştırmaya, kiralamaya, işletmeye ve işletmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Uludağ Bölge Başkanlığı, Uludağ Bölgesi’nde gerçekleştirilecek turizme yönelik spor faaliyetleri ile bölgenin ticari faaliyetlerini yürütmeye, yaptırtmaya, yetkilendirmeye ve denetlemeye yetkili olacaktır.

Planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, yönetim, tanıtım, spor, eğlence ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı ve diğer tesislerin yapılması, inşası, işletilmesi, işletilmesinde ve ilgili belediye başkanlıkları ile koordineli olarak bu süreçlerin yürütülmesi. yetkili olacaktır.

Uludağ Alanı sınırları içindeki alanlarda gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazlar ile her türlü tesis, onaylanan uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin gerçekleştirilebilmesi için Uludağ Alan Başkanlığınca kamulaştırılabilir.

Uludağ Bölgesi’ndeki her tür ve ölçekteki planların hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi Uludağ Alan Başkanlığı tarafından yürütülecek. Bu planlar, Uludağ Alan Komisyonu’nun onayı ve Kültür ve Turizm Bakanı’nın onayı doğrultusunda Uludağ Site Başkanlığı’nın onayından sonra yürürlüğe girecektir.

Uludağ Bölgesi sınırları, bölgenin kültürel ve tabiat varlıkları ile turizm potansiyeli dikkate alınarak ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile değiştirilebilir. . (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu